УБХ-ийн ХЭЭХЭУБ-ийн тасгийн дарга

УБХ-ийн ХЭЭХЭУБ-ийн тасгийн дарга

УБХ-ийн ХЭЭХЭУБ-ийн тасгийн дарга

Дэлгэрэнгүй
Аймгийн УБХ-ийн даргын АТТодорхойлолт

Аймгийн УБХ-ийн даргын АТТодорхойлолт

Аймгийн УБХ-ийн даргын АТТодорхойлолт

Дэлгэрэнгүй
ЗГ-ын 301дүгээр тогтоолын хавсралт

ЗГ-ын 301дүгээр тогтоолын хавсралт

ЗГ-ын 301дүгээр тогтоолын хавсралт

Дэлгэрэнгүй
УБХ-ийн ХЭЭХЭУБ-ийн тасгийн ХЭУБ

УБХ-ийн ХЭЭХЭУБ-ийн тасгийн ХЭУБ

УБХ-ийн ХЭЭХЭУБ-ийн тасгийн ХЭУБ

Дэлгэрэнгүй
УБХ-ийн ИУБ-ийн тасгийн УАБ-ч

УБХ-ийн ИУБ-ийн тасгийн УАБ-ч

УБХ-ийн ИУБ-ийн тасгийн УАБ-ч

Дэлгэрэнгүй
УБХ-ийн ИУБ-ийн-АТТ

УБХ-ийн ИУБ-ийн-АТТ

УБХ-ийн ИУБ-ийн-АТТ

Дэлгэрэнгүй
УБХ-ийн ХЭЭХЭУБ-ийн тасгийн ЭХЭУБ

УБХ-ийн ХЭЭХЭУБ-ийн тасгийн ЭХЭУБ

УБХ-ийн ХЭЭХЭУБ-ийн тасгийн ЭХЭУБ

Дэлгэрэнгүй
УБХ-ийн ХЭЭХЭУБ-ийн тасгийн дарга

УБХ-ийн ХЭЭХЭУБ-ийн тасгийн дарга

УБХ-ийн ХЭЭХЭУБ-ийн тасгийн дарга

Дэлгэрэнгүй
УБХ-ийн ХУБ-ийн АТТ

УБХ-ийн ХУБ-ийн АТТ

УБХ-ийн ХУБ-ийн АТТ

Дэлгэрэнгүй
2023 он УБХ жилийн эцсийн бичмэл тайлан

2023 он УБХ жилийн эцсийн бичмэл тайлан

2023 он УБХ жилийн эцсийн бичмэл тайлан

Дэлгэрэнгүй