НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР

A- A A+
НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР

Монгол Улсад бүртэлийн байгууллага үүсэж хөгжсөний 80 жилийн ойн ажлын хүрээнд улсын бүртгэлийн хэлтсээс иргэн, аж ахуй нэгжид улсын бүртгэлийн үйлчилгээг шинэлэг хэлбэрээр үзүүлэх, түргэн шуурхай үйлчилж үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх зорилгоор 2020.11.09-10-ны өдрүүдýд 16 сум 1 тосгонд нээлттэй хаалганы өдрыг зохион байгууллаа. Нээлттэй хаалганы өдрүүдэд ЭХЭУБүртгэлийн чиглэлээр анхны бүртгэлийг ажлын 8-16цаг, бусад үйлчилгээг ажлын 8 цагт бүрэн үзүүлж ажиллалаа. ИУБүртгэлийн чиглэлээр аймгийн прокурорын газартай хамтран үйлчилгээний хугацаа хэтэрсэн иргэдийн зөрчлийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэж бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүллээ. ХЭУБ-ийн чиглэлээр эцсийн өмчлөгчийн бүртгэлийг бүртгэж нийт 568 иргэнд үйлчилгээ, 333 иргэнд мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

Нээлттэй хаалганы өдрүүдэд мэдээлэл, зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлсэн иргэдийн жагсаалт

/нээлттэй хаалганы өдөр эмзэг бүлгийн 2 иргэнд улсын бүртгэгч нар өөрийн хүсэлтээр төлбөрийг төлж төрсний гэрчилгээ дахин олголоо/

/нээлттэй хаалганы өдрүүдэд угтах үйлчилгээний ажилтан иргэдийг чиглүүлж, гарын авлага тарааж, сэтгэл ханамжийн судалгаа авч ажиллалаа, Нээлттэй хаалганы өдрүүдэд үйлчилгээ авсан иргэдийн бүртгэлийг хөтөлж гарын үсэг зуруулан сэтгэл хамамжийн судалгаа авч баталгаажууллаа/